top of page

אודות סטודיו אנקורי

סטודיו אנקורי הוא פרי יוזמתם המשותפת של יחזקאל לזרוב ואסנת הבר קוטון, שחברו יחד כדי להציע את כישוריהם וניסיונם בתחום האמנות והחינוך, על מנת ליצור מרחב לפיתוח למידה עדכנית, עצמאית, משוחררת, יוזמת וחוויתית.
בסטודיו אנקורי שמנו לעצמנו למטרה לתרגם תיאוריות של עתידנות בחינוך
לפרקטיקה יומיומית של בית ספר. כדי לעשות זאת, חישבנו מחדש את כל מה שאנחנו יודעים על מבנה, זמן, יחסים, תכנים ומטרות, ויצרנו שיטה פדגוגית חדשה, ששומרת על בית הספר כמסגרת, אבל יוצקת בו תרבות למידה מסוג אחר.
שיטת סטודיו אנקורי הינה פיתוח של מחקר בתחום העתידנות בחינוך, המניח שהמטרות, התרבות, היחסים והתנאים עליהם נבנו מערכות החינוך עד כה השתנו, ובמקרים רבים אינם רלוונטיים עוד כדי להכשיר ילדים לעולם משתנה. האתגר החינוכי הוא להקנות ללומדים ביטחון ומיומנויות שיאפשרו להם לעבד כמות גדולה
של מידע באופן אפקטיבי, לקבל החלטות, ליזום, להציג ולנהל שיח סביב עבודתם, כשהם מתורגלים בשיתוף פעולה עם אחרים וערים לסביבתם.
באופן טבעי האמנויות מציעות קרקע לרכישת כל המיומנויות הללו, הן יוצרות בקלות ממשקים והקשרים בין-תחומיים, מעוררות שאלות חקר וביקורת, מעודדות עבודה קבוצתית ודיאלוג עם הקהילה, מספקות פרקטיקות של אימון ומתגמלות
התמדה. במסגרת זו סטודיו אנקורי רואה באמנות אמצעי ולא מטרה, כלי המשמש לתרגום ותרגול בין שפות ומדיות.
במערכות חינוך מקובל להנחות ילדים לבחור בתחום התמחות אחד, וללמד כל אחד מהמקצועות כתחום דעת מבודד בעל קשרים רופפים עם תחומים אחרים. לאור המציאות החברתית והטכנולוגית המשתנה, בסטודיו אנקורי אנחנו מזהים ערך רב בלמידה והתנסות רחבה וביצירת ההקשרים בין התחומים, כמקור וכלי לפיתוח
חשיבה וחדשנות.
על פי שיטת סטודיו אנקורי רוכשים הלומדים את התכנים והמיומנויות הנדרשות על ידי משרד החינוך, כשכל תחומי הדעת מקושרים זה לזה סביב שאלה או תמה מרכזית. ניתן ללמוד ולהתנסות בתנועה, היסטוריה, אמנות פלסטית, תנ”ך, מוזיקה, משחק ומדעים, מבלי להעדיף דיסציפלינה אחת על פני האחרת, ובאופן
שמדמה בצורה אמינה יותר את מיומנויות החשיבה להן ידרשו הלומדים בעתיד.
סטודיו אנקורי מכשיר את בוגריו לקבלת תעודת בגרות איכותית, שואף לעבודה שוטפת עם הקהילה והאקדמיה, מקים ומקיים אירועי תרבות ואמנות כחלק מתפיסת הלמידה כתהליך חוצה גבולות גיל וזמן.

bottom of page